శనివారం 23 జనవరి 2021
Zindagi - Dec 01, 2020 , 00:44:29

తప్పని మాట

తప్పని మాట

ఒక గ్రామంలో ఒక ఆవు ఉండేది.  ఎంతో మంచిది.  యజమాని మాట వింటూ, తోటి జంతువులతో స్నేహంగా ఉండేది. ఒకరోజు అడవిలో ఒంటరిగా మేత మేస్తుండగా ఒక పులి చూసింది. దానిపై దూకడానికి సిద్ధమైంది.  అది గమనించిన ఆవు భయపడకుండా.. ‘పులిరాజా! ఒక్క నిమిషం ఆగు. నేను చెప్పే మాటలు విను. ఇంటిదగ్గర నాకు ఒక చిన్న బిడ్డ ఉన్నది. ఆ లేగ దూడ పుట్టి రెండు వారాలు కూడా కాలేదు. పచ్చిక తినడం కూడా నేర్చుకోలేదు. నీవు దయతలిస్తే నా బిడ్డకు కడుపునిండా పాలు ఇచ్చి, మంచి బుద్ధులు  చెప్పి వస్తాను. ఆ తరువాత నన్ను భక్షించు’ అన్నది దీనంగా.  ఆ మాటలు విన్న పులి పెద్దగా నవ్వి, ‘ఆహా..! ఏమి మాయ మాటలు. ఇంటికి వెళ్లి బిడ్డకు పాలిచ్చి వస్తావా ? అడవిలో ఉన్నంత మాత్రాన నాకు తెలివితేటలు లేవని అనుకోకు. నేనేం వెర్రిదాన్ని కాదు’  కోపంగా అన్నది.  ‘నీవు అలా అనుకోవడం సరికాదు. నేను అసత్యం పలికేదాన్ని కాదు. ఒక్కసారి మాట తప్పితే,  ఆ బతుకు బతికి ఏమి లాభం ? ఎప్పటికైనా చావు తప్పదు. ఆకలిగొన్న నీకు ఆహారమై తృప్తి కలిగిస్తే ఉపకారం చేసిన దానిని అవుతాను. ఒక్కసారి నా బిడ్డను చూసి, ఆకలి తీర్చి రావాలని నా ఆశ’ అన్నది ఆ ఆవు.  ఊళ్లో నివసించే జంతువులలో నీతి ఏమాత్రం ఉందో తెలుసుకుందామని ‘సరే’ అని అనుమతి ఇచ్చింది పులి.  ఆవు ఇంటికి పోయి, ‘నాయనా..! మంచితనంతో జీవించు. తోటి వారితో స్నేహంగా ఉండు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అబద్ధాలాడకు. మంచి ప్రవర్తనతో పేరు తెచ్చుకో’ అని బిడ్డకు మంచిబుద్ధులు చెప్పి, కడుపు నిండా పాలిచ్చి అడవికి చేరుకున్నది. ఆవును చూసిన పులికి ఆశ్చర్యం కలిగింది. ‘తన ప్రాణాల కన్నా ఇచ్చిన మాట ముఖ్యం అనుకున్న ఈ జీవి ఎంత గొప్పది..! దీనిని చంపితే పాపం’ అనుకొని ఆవును వదిలేసింది. పులికి ధన్యవాదాలు తెలిపి, పరుగుపరుగున వచ్చి తన దూడను చేరింది ఆవు.

నీతి : ఇచ్చిన మాట తప్పరాదు. సత్యమే ప్రతి మనిషినీ బతికిస్తుంది. 


logo