మంగళవారం 20 అక్టోబర్ 2020
Zindagi - Aug 24, 2020 , 23:29:45

వ్యంగ్యం

వ్యంగ్యం

ఒక పండితుడు తను రాసిన పద్యాలను  తెనాలి రామలింగనికి వినిపించాలని అనుకున్నాడు.  తన పాండిత్యాన్ని రామలింగడి ముందు ప్రదర్శించాలని ఆయన కోరిక.  దీంతో ఒక రోజు ఆ పండితుడు రామలింగని దగ్గరకు వచ్చాడు.  అసలు తీరికలేని రామలింగడు ‘పండితావర్యా! మీరు మీ పద్యాలను మా వద్ద ఉంచి వెళ్ళండి. మేము తరువాత వాటిని తప్పకుండా చదివి అభిప్రాయం మీకు చెబుతాము’ అని చెప్పాడు. రామలింగడి మాటలతో ఆ పండితుడు పద్యాలను ఇప్పుడు వినవలసిందేనంటూ పట్టుబట్టాడు. పండితుడి మొండి వైఖరి రామలింగడికి కోపం తెప్పించినా ‘సరే! మొదలెట్టండి’ అని ఒక గోడకు ఒరిగి కూర్చున్నాడు. పండితుడు పద్యాలు చదవడం మొదలెట్టాడు.

 మొదటి రెండు మూడు పద్యాలకు ‘ఊ’ కొట్టిన రామలింగడు ఆ తర్వాత ఎంచక్కా గాఢ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. పండితుడు తన పద్యాల మోత మాత్రం ఆపలేదు. రామలింగడు కాసేపటి తర్వాత నిద్రలేచాడు. ‘అయ్యా! నా పద్యాలను మరోసారి వినిపించాలా?’ అడిగాడు పండితుడు. ‘ఎందుకు? నేను ఇందాకే నా అభిప్రాయం చెప్పానుగా!’ అన్నాడు రామలింగడు. ‘మీరా..... అభిప్రాయమా? లేదే! మీరు జోరునిద్రలోకి జారుకున్నారు’ అని ఆశ్చర్యంగా అన్నాడా పండితుడు. ‘అవును నిజమే! నేను నిద్రలోకి జారుకున్నప్పుడే నా అభిప్రాయం వెలిబుచ్చాను’ అని ముక్తసరిగా బదులిచ్చాడు రామలింగడు.  రామలింగడి వ్యంగ్య సమాధానానికి, అతని చతురతను కొనియాడాలో లేక తనను వెక్కిరించాడని బాధపడాలో అర్థంకాక అక్కడి నుండి జారుకున్నాడు ఆ పండితుడు.logo