శుక్రవారం 30 అక్టోబర్ 2020
Zindagi - Aug 11, 2020 , 23:26:49

పానం లేశొచ్చింది!

పానం లేశొచ్చింది!

అందరికీ శనార్తులు.. వార్తలకు స్వాగతం.. నేను మీ పోశమ్మ! ముందుగాల ముందుగాల ముఖ్యాంశాలు. ఇంట్లకెల్లి ఎల్లిపోయిన భర్త.. తీస్కొచ్చి సావుజేసిన భార్య సావైనంక లేశొచ్చిన పెనిమిటీ.. పోలీసోల్ల ఆగమాగం డూటీ ఊపిరి పీల్చుకున్న ఇంటోల్లు.. ఉషారైన సంటోల్లు

‘మంది మాటలిని మనుంబోతే మల్లొచ్చే సరికి ఇల్లాకిలి పడావ్వడ్డదంట’ సూడుండ్రి గట్లనే ఉందొక ఇసంత్రం ముచ్చట. 

యూపీలోని కాన్పూర్‌ల మహ్మద్‌ హసన్‌ పెండ్లంతో పంచాదివెట్టుకొని ఇంట్లకెల్లి ఎల్లిపోయిండు. ఎటువోయిండో ఏమోగనీ ఎంత దెవులాడినా దొర్కలేదు. 

‘ఏ.. గిసొంటియెన్ని సార్ల చూడలేదు’ అని ఇంటోల్లు సప్పుడుగాకుంట ఊకుండ్రు. 

మహ్మద్‌ ఊ అంటు ఆ అంటు పంచాది పెట్టుకుంటడు. తాగొచ్చి తలెశెంబులు ఎత్తేస్తడు. తాగుట్లకు పైసల్లెవ్వని శిన్న పిలగానిలెక్క పేల్పిచ్చి పెండశేతికిచ్చేటోడు. 

‘ఇగ ఈనికి బుద్ధిరాదు’ అనుకొని పెండ్లం పెద్దగా పట్టించుకునేది కాదు. గిట్లనే పంచాది అయినప్పుడు ఓ మూడురోజులు ఎటోవోయి.. నాలుగోనాడు మల్లా ఏమెరుగని ఎర్రిపిలగానిలెక్క తిరిగొచ్చేటోడు. ఈసారి గూడ అట్లనే వస్తడులే అనుకుండ్రు. 

ఒకరోజైపాయె.. రొండ్రోజులైపాయె.. ‘అరే ఏమైపాయె ఈ మన్షి.. ఆయింత పానందీస్కుండా ఏంది?’ అనుకొని పోలీస్లకు కాంప్లేంట్‌ చేసిండ్రు. 

ఓ నాలుగు రోజులకు ‘మీ ఆయ్నె దొర్కిండు. కానీ పానంతోటి లేడు. సూస్కుందురాండ్రి’ అని కబురొచ్చింది. ఆయింత పొయ్యి పీన్గెను ఇంటికి తెచ్చుకొని సావుజేసిండ్రు. 

దినాలుగూడ అయిపోనయి. ఒకరోజు మహ్మద్‌ ఇంట్ల ప్రత్యక్షమైండు. గోడకు ఫొటో చూసి ‘నా సావుజేసిర్రా’ అని నిష్టూరమాడిండు. ఎవ్వరికీ అర్థంగాలె. 

‘బొందలకెల్లి లేశొచ్చిండా’ అని భార్య పోలీస్లకు ఫోన్‌జేసి చెప్తే.. ‘తప్పు జరిగిపోయింది. మీరు సావుజేసింది మీ ఆయ్నెకు కాదు’ అని సావు కబురు సల్లగా చెప్పిండ్రు. 

‘పంచాదిజేసి బెదిరిద్దామని ఎటోపోతే మల్లొచ్చేసరికి ఇల్లాకిలి పడావ్వడ్డట్లయిపాయె’ అని బాధవడ్డడు మహ్మద్‌. ఎట్లయితేముంది.. ‘నువ్వొచ్చేసరికి మాకు పానం లేశొచ్చింది’ అని మహ్మద్‌ పెండ్లాం పిల్లలు మస్తు ఖుషీ అయిండ్రు!