శనివారం 24 అక్టోబర్ 2020
Zindagi - Jul 24, 2020 , 00:06:31

గాండ్రించిన కప్ప

గాండ్రించిన కప్ప

పుట్టలు, గుట్టలు దాటుకొంటూ ఓ సింహం తన గుహలోకి వచ్చింది. ఆ గాబరాను గమనించిన నక్క, గబగబా వచ్చి  భయానికి కారణం ఏమిటని అడిగింది. సింహం, ఆయాసంతో వణుకుతూ ఇలా చెప్పింది... ‘మామూలుగా కొలనులో మంచి నీళ్ళు తాగి గట్టు ఎక్కాను. అంతలో పెద్ద పెద్ద అరుపులు వినపడ్డాయి. గుర్‌, గుర్‌...పువ్వాం పువ్వాం... బెకా బెకా అంటూ హొరెత్తిన ఆ అరుపులు వింటే ఎంతో భయం వేసింది, అటూ ఇటూ చూశాను...ఎవ్వరూ కనపడలేదు సరిగదా, ఆ అరుపులు ఇంకా భయంకరంగా పెరిగి పోతున్నాయి. ఈ అడవిలో ఏదో దొంగ మృగం వచ్చి ఉంటుంది. నాకు భయం వేసింది. పరుగెత్తుకుంటూ  వచ్చేశాను.  దానిని చంపేస్తే గానీ నాకు ప్రశాంతత కలగదు’ అంటూ ముందు కాళ్ళపై తల పెట్టుకొని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టింది సింహం. నక్కకు విషయం అంతా అర్థమైంది. ఆ అరుపులు, ఇదివరకు ఎన్నోసార్లు విన్నది నక్క! అందుకే దానికి భయం కలుగలేదు. సింహానికి ధైర్యం చెప్పి కొలను దగ్గరకు తీసుకువచ్చింది. బిగ్గరగా అరవమంది, ఆ అరుపులు, విని శత్రుమృగం బైటకు వస్తే చంపివేయవచ్చని ధైర్యం చెప్పింది నక్క . సింహం, కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకొని బిగ్గరగా అరిచింది. అడవి దద్దరిల్లి పోయేలా అరుపుల మీద అరుపులు. వెంటనే, అంతకంటే బిగ్గరగా అరుస్తూ చెరువులోంచి, ఓ బోదురుకప్ప గభాలున ఎగిరి సింహం దగ్గరకు ఒక్క దూకుడు దూకింది. అసలే భయంతో ఉన్న సింహం, మరింత కంగారుపడుతూ అటూ ఇటూ ఎగరడంతో ఆ బోదురు కప్ప.. సింహం కాలి కింద పడి నలిగి చచ్చింది.  ‘హమ్మయ్య’ అనుకొంటూ సింహం చతికిలపడి కూర్చుంది. అప్పుడు “ ఏవో అరుపులు విని, ఎవరో శత్రువులు అనుకొని గాబరా పడ్డావు గానీ, కప్ప అల్పమైన జంతువు,  దాని గొంతు మాత్రం పెద్దది! కర్ణ కఠోరంగా అరుస్తుంది... బలం లేని వాడు ఇలాగే అరుస్తాడు. అందుకే ‘బూకరింపులు బలహీనుని ఆయుధాలు”అంటారు పెద్దలు! అని హితవు చెప్పింది నక్క!


logo