తెలుగు తప్పనిసరి

తెలుగు తప్పనిసరి

ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు తేడాలేదు.. అన్ని బడులలో అమ్మభాష ఒక సబ్జెక్టుగా తప్పనిసరి.. జీవితంలో ఉపయోగపడే అంశాలు బోధించాలి.. నైతిక విలువలను, దేశభక్తిని పెంపొందించాలి అధికారులకు సీఎం

More News