బుధవారం 02 డిసెంబర్ 2020
TDL | Namaste Telangana

TDL News


సాంకే‌తి‌క‌త‌వైపు గిరి‌జన యువత

October 05, 2020

హైద‌రా‌బాద్‌: రాష్ట్రం‌లోని గిరి‌జన యువ‌తను సాంకే‌తి‌కత వైపు మళ్లిం‌చేం‌దుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారిం‌చింది. తండాల్లో ఒక‌వైపు విద్యా‌రం‌గా‌నికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూనే.. చదు‌వు‌కు‌న్న‌వా‌రికి డిజ...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo