సోమవారం 30 నవంబర్ 2020
%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%9C%E0%B0%BF%E2%80%8C%E0%B0%9F%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E2%80%8C %E0%B0%B6%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%A3 | Namaste Telangana

డిజి‌టల్‌ శిక్షణ News


సాంకే‌తి‌క‌త‌వైపు గిరి‌జన యువత

October 05, 2020

హైద‌రా‌బాద్‌: రాష్ట్రం‌లోని గిరి‌జన యువ‌తను సాంకే‌తి‌కత వైపు మళ్లిం‌చేం‌దుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారిం‌చింది. తండాల్లో ఒక‌వైపు విద్యా‌రం‌గా‌నికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూనే.. చదు‌వు‌కు‌న్న‌వా‌రికి డిజ...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo