360 డిగ్రీ ఇన్ఫినిటీ స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌.. 55 అంతస్తుల మీద.. ఎక్కడో తెలుసా?

360 డిగ్రీ ఇన్ఫినిటీ స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌.. 55 అంతస్తుల మీద.. ఎక్కడో తెలుసా?

స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లోకి దిగితే చాలు.. అందులోనే ఈత కొడుతూ ఉండాలనిపిస్తుంది. ఎంత సేపు అయినా బయటికి రావాలనిపించదు. ఇక ఈ స్విమ్మింగ్‌ ప