అమెరికా పోలీసుల ఓవర్‌యాక్షన్

అమెరికా పోలీసుల ఓవర్‌యాక్షన్

అమెరికా పోలీసులు రంగు కళ్లద్దాల్లోంచి మనుషుల్ని చూడడం ఎప్పుడు మానేస్తారురా బాబూ అనిపించే ఘటన ఇది. మిల్వాకీలో పాలెట్ బార్ అనే ఓ బామ