నీళ్లలో రయ్ మంటూ దూసుకెళ్లిన ట్రెయిన్.. వైరల్ వీడియో

నీళ్లలో రయ్ మంటూ దూసుకెళ్లిన ట్రెయిన్.. వైరల్ వీడియో

ట్రెయిన్ పట్టాల మీద కదా నడిచేది.. నీళ్లలో ఎలా నడిచింది.. కొత్త టెక్నాలజీ ఏమైనా కనిపెట్టారా? ఏదేశంలో కనిపెట్టారు.. అని అంటూ ఆవేశపడక