తెలుగు వర్సిటీకి ‘తెలంగాణ’ వెలుగు

తెలుగు వర్సిటీకి ‘తెలంగాణ’ వెలుగు

హైదరాబాద్ :తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలుగు యూనివర్సిటికీ వెలుగులు తెచ్చింది. యూనివర్సిటీలోని విద్యార్థులు, సిబ్బంది పడుతున్న ఇబ్బ

ఉగాదికి మీ ఇంటికి తెలంగాణ వెలుగులు

ఉగాదికి మీ ఇంటికి తెలంగాణ వెలుగులు

హైదరాబాద్: స్వేచ్ఛ కోసం మానవుడు జరిపిన పోరాటాల చరిత్రే మానవ చరిత్ర. అటువంటి ఒక జాతి ఆత్మ ఆ జాతి సంస్కృతిలో ప్రతిబింబిస్తుంది. మూలా