10 లక్షల విలువైన వజ్రాన్ని ఎత్తుకెళ్లిన చీమ.. వీడియో

10 లక్షల విలువైన వజ్రాన్ని ఎత్తుకెళ్లిన చీమ.. వీడియో

చీమ ఎంతొ చిన్నది.. పనిలొ ఎంతొ మిన్నది.. ముందు చూపు ఉన్నది.. పొదుపులోన మిన్నది.. అని పెద్దలు ఊరికే అనలేదు. లేకపోతె ఏంటి. ఓ చీమ. మనం