మీకేమైనా సౌండ్ వినిపించిందా?

మీకేమైనా సౌండ్ వినిపించిందా?

ఏంటా అర్థం పర్థం లేని టైటిల్ అని విసుక్కోకండి. దాంట్లో ఓ లాజిక్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు పైన ఓ ఫోటో చూశారుగా.. ఏముంది అందులో. ఎలక్ట్రిక్