పిల్లలకు స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇచ్చారా? వాళ్లకు డ్రగ్స్ అలవాటు చేసినట్టే.. వీడియో

పిల్లలకు స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇచ్చారా? వాళ్లకు డ్రగ్స్ అలవాటు చేసినట్టే.. వీడియో

ఎవరి పిల్లలు వాళ్లకు ముద్దే. కానీ.. పిల్లలపై అతి గారాబం వాళ్లకే చేటు చేస్తుంది. పిల్లలు ఏది అడిగితే అది కొనిస్తారు పేరెంట్స్. మేం