గర్భ నిర్ధారణ పరీక్షలపై షీ టీమ్స్ కొరడా...

గర్భ నిర్ధారణ పరీక్షలపై షీ టీమ్స్ కొరడా...

హైదరాబాద్ : ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ముందస్తు గర్భ నిర్ధారణ పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు డాక్టర్‌లను రాచకొండ షీ టీమ్స్ అర