అందరు చూడాల్సిన యాడ్.. ముఖ్యంగా పేరెంట్స్!

అందరు చూడాల్సిన యాడ్.. ముఖ్యంగా పేరెంట్స్!

ఓ యాడ్.. అది పేరుకు యాడ్ మాత్రమే కాని.. ఆ వీడియోలో ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి. ఓ తల్లి వేదన, ఓ కొడుకు బాధ.. కొడుకును సపోర్ట్ చేయట్లేదని