బొప్పాయి పండు తింటే అంధత్వం దరి చేరదు

బొప్పాయి పండు తింటే అంధత్వం దరి చేరదు

బొప్పాయిని చూడగానే నోరూరుతుంది. రుచిలోనే కాదు. ఆరోగ్యానికీ మంచి ఔషధం. బొప్పాయి పండు తింటే అంధత్వం దరి చేరదు. రోజూ తీసుకునే పండ్లలో