యాపిల్ అంటే పండు అనుకొని లైవ్‌లో పప్పులో కాలేసిన న్యూస్ యాంకర్.. వైరల్ వీడియో

యాపిల్ అంటే పండు అనుకొని లైవ్‌లో పప్పులో కాలేసిన న్యూస్ యాంకర్.. వైరల్ వీడియో

మీ దగ్గర యాపిల్ ఉందా? నేనైతే యాపిల్ కొనడం కోసం సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా కానీ.. డబ్బులు సరిపోవట్లేవు. హేయ్.. నీ దగ్గర యాపి