భ్రాంతా లేక నిజమా.. చేతులతో భలే మాయ చేసిందే.. వీడియో

భ్రాంతా లేక నిజమా.. చేతులతో భలే మాయ చేసిందే.. వీడియో

అంతా భ్రాంతి యేన జీవితానా బ్రతుకింతేనా.. అంటూ ఏదో సినిమాల పాడినట్టుగా ఇప్పుడు మనం చూసే ఈ వీడియో కూడా అట్లాగే ఉంటది. అది నిజమా.. లే

ఇది ఇంద్రజాల విద్యా లేక భ్రమా?.. వీడియో

ఇది ఇంద్రజాల విద్యా లేక భ్రమా?.. వీడియో

కొన్ని కొన్ని విషయాలు కళ్లారా చూసినా నమ్మలేకుండా ఉంటాయి. ఏది నమ్మాలో.. ఏది నమ్మకూడదో కూడా అర్థం కాదు. ఏదైనా మాయలు, మంత్రాలు, ఇంద్ర