కండరాల బలహీనతలో హైదరాబాద్‌ది మూడో స్థానం

కండరాల బలహీనతలో హైదరాబాద్‌ది మూడో స్థానం

హైదరాబాద్ : హైదరాబాదీలు ప్రపంచంతో పోటీపడుతూ పోషకాహారం గురించి మరిచిపోతున్నారు.. ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో సరైన తిండి తినడం లేదు. మార