తిమింగలం ఆకారంలో ఉన్న విమానాన్ని చూశారా?.. వైరల్ ఫోటో

తిమింగలం ఆకారంలో ఉన్న విమానాన్ని చూశారా?.. వైరల్ ఫోటో

తిమింగలం ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో తెలుసు కదా? అంత భారీ తిమింగలాలు సముద్రంలో అప్పుడప్పుడూ షిప్పుల్లో వెళ్లేవాళ్లకు దర్శనమిస్తుంటాయి. అయి