జపాన్‌లో లక్ష్మీదేవి పట్టణం

జపాన్‌లో లక్ష్మీదేవి పట్టణం

జపాన్‌లో లక్ష్మీదేవి పేరిట ఓ పట్టణం ఉంది. ఆ సంగతి బెంగళూరులోని జపాన్ కాన్సల్ జనరల్ టకయుకి కిటగావా వెల్లడించారు. లక్ష్మీదేవి ఆలయం ఉ