విధి నిర్వహణలో పాముకాటుకు బలైన పోలీస్ కుక్క

విధి నిర్వహణలో పాముకాటుకు బలైన పోలీస్ కుక్క

విధి నిర్వహణలో ఎంతోమంది జవాన్లు, పోలీసులు తమ ప్రాణాలు కోల్పోవడం చూస్తూనే ఉంటాం. అలాగే ఓ పోలీస్ కుక్క కూడా తన విధి నిర్వహణలో ప్రాణా