మీ బంగారం మీరు తీసుకొండి.. పశ్చాతాప పడ్డ దొంగ!

మీ బంగారం మీరు తీసుకొండి.. పశ్చాతాప పడ్డ దొంగ!

వామ్మో ఈ మధ్య దొంగలు కూడా పశ్చాతాప పడుతున్నారు. వాళ్లకు కూడా మానవత్వం ఉందని నిరూపిస్తున్నారు. అందరు దొంగలు ఒకలా ఉండరని నిరూపించాడు