మక్కాలో ఇక స్లీపింగ్ పాడ్స్

మక్కాలో ఇక స్లీపింగ్ పాడ్స్

జపాన్‌లో స్థలాభావం వల్ల క్యాప్సూల్ హోటల్స్ వచ్చాయి. కేవలం ఓ మనిషి నడుం వాల్చేందుకు మాత్రమే అవి పనికొస్తాయి. అతితక్కువ సథలంలో ఎక్కు