బైక్ కోసం డిమాండ్.. వరుడికి గుండు..

బైక్ కోసం డిమాండ్.. వరుడికి గుండు..

లక్నో : ఓ నూతన వరుడికి గుండు గీయించారు.. ఎందుకో తెలుసా! పెళ్లికి ఐదు రోజుల ముందు ఆ నూతన వరుడు.. వధువు కుటుంబం ముందు కొత్త డిమాండ్ల