ఎస్కలేటర్‌ను ఎక్కకుండా ఏం చేశాడో తెలుసా?.. వీడియో

ఎస్కలేటర్‌ను ఎక్కకుండా ఏం చేశాడో తెలుసా?.. వీడియో

వెర్రి వెయ్యి విదాలు అన్నట్టు.. ఒక్కోసారి మనుషులు ఏం చేస్తారో వాళ్లకే తెలియదు. ఇదిగో ఇలాగే ఓ వ్యక్తి వింతగా ప్రవర్తించాడు. ఎస్కలేట