తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల: తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి భక్తులు 4 కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉ

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 గంటలు

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 గంటలు

తిరుమల: తిరుమల ఏడుకొండలవాడి దర్శనానికి భక్తుల రద్దీ సాధారణంగానే ఉంది. శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి భక్తులు 4 కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్

తిరుమలలో సాధారణంగానే భక్తుల రద్దీ

తిరుమలలో సాధారణంగానే భక్తుల రద్దీ

తిరుమల: తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామివారి దర్శనానికి భక్తుల రద్దీ సాధారణంగానే ఉంది. శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి భక్తులు 4 కంపార్ట్‌మెంట్లలో

తిరుమలలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమలలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ

* నిన్న ​76,326​ మంది భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కలిగినది. * వైకుంఠం 'క్యూ' కాంప్లెక్స్ లో ​03​ కంపార్ట్ మెంట్స్ లలో భక

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 గంటలు

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 గంటలు

తిరుమల: తిరుమల ఏడుకొండలవాడి దర్శనానికి భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి భక్తులు 4 కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్నా

తిరుమలలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ..

తిరుమలలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ..

తిరుమల : తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ తగ్గింది. స్వామి దర్శనం కోసం భక్తులు 5 కంపార్ట్ మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల: తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శానానికి భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి భక్తులు 4 కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి

తిరుమలలో సాధారణంగానే భక్తుల రద్దీ

తిరుమలలో సాధారణంగానే భక్తుల రద్దీ

* నిన్న ​63,993​ మంది భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కలిగినది. * వైకుంఠం 'Q' కాంప్లెక్స్ లో ​02​ కంపార్ట్ మెంట్స్ లలో భక్

తిరుమలలో సాధారణంగానే భక్తుల రద్దీ..

తిరుమలలో సాధారణంగానే భక్తుల రద్దీ..

* నిన్న ​75,925​ మంది భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కలిగినది. * వైకుంఠం 'Q' కాంప్లెక్స్ లో ​09​ కంపార్ట్ మెంట్స్ లలో భక్త

తిరుమల శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి 4 గంటలు

తిరుమల శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి 4 గంటలు

తిరుమల: తిరుమల శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి వారి దర్శనానికి భక్తులు రద్దీ అతి సాధారణంగా ఉంది. ఏడుకొండలవాడి దర్శనానికి భక్తులు 4 కంపార్టుమె