విరాళం కోసం శ్రీదేవి కోటా చీర వేలం

విరాళం కోసం శ్రీదేవి కోటా చీర వేలం

బహుభాషా నటి శ్రీదేవి విషాద మరణం కలిగించిన షాక్ నుంచి దేశం ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోనేలేదు. కానీ అప్పుడే ఆమె ప్రథమ వర్థంతి సమీపిస్తున్నద