తలకాయ లేకున్నా వారం రోజులు బతికిన కోడి!

తలకాయ లేకున్నా వారం రోజులు బతికిన కోడి!

ఈ భూమ్మీద నుకలుంటే ఎటువంటి సునామీలు, భూకంపాలు, తుఫానులు వచ్చినా బతికి బట్టకడతామంటారు పెద్దలు. సేమ్ టూ సేమ్ ఇటువంటి ఘటనే ఒకటి ఎదురై