కాళ్లు, చేతులకు 12 వేళ్లు ఉన్న బాలుడి బలికి ప్రయత్నం..!

కాళ్లు, చేతులకు 12 వేళ్లు ఉన్న బాలుడి బలికి ప్రయత్నం..!

ఉత్తరప్రదేశ్: బరాబంకీలో మూఢనమ్మకాలతో ఓ బాలుడిని బలివ్వడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఓ బాలుడి కాళ్లకు 12 వేళ్లు, చేతులకు 12 వేళ్లు ఉన్