కేరళ వరదలు.. నడవలేని వ్యక్తిని కాపాడి హీరోలయిన ఆర్మీ: వీడియో

కేరళ వరదలు.. నడవలేని వ్యక్తిని కాపాడి హీరోలయిన ఆర్మీ: వీడియో

గత పదిపదిహేను రోజుల నుంచి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కేరళ వరదల గురించే చర్చ. కేరళలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు, భారీ వరదలకు కేరళ మొత్తం మునిగిపో