వేలాది చేపలు.. విమానం ద్వారా చెరువులోకి.. వీడియో

వేలాది చేపలు.. విమానం ద్వారా చెరువులోకి.. వీడియో

యుటా: ఈ వీడియో మిమ్మల్ని కచ్చితంగా ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఓ విమానంలో వేలాది చేపలను తీసుకెళ్లి.. వాటిని కొండప్రాంతంలో ఉన్న ఓ చెరువలోకి