పిండి కొద్దీ ఆరోగ్యం

పిండి కొద్దీ ఆరోగ్యం

పిండి కొద్దీ రొట్టె ఇది పాత సామెత. పిండి కొద్దీ ఆరోగ్యం ఇది ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న మాట. పిండి అనగానే మనందరికీ గుర్తుకొచ్చేది రొట్