భర్తను హత్య చేయడం ఎలా? రాసింది.. చేసింది!

భర్తను హత్య చేయడం ఎలా? రాసింది.. చేసింది!

నాన్సీ క్రాంప్టన్-బ్రాఫీ అమెరికా రచయిత. రొమాన్స్ రాయడంలో అందెవేసిన చెయ్యి. ఒకప్పుడు ఆమె హౌ టు మర్డర్ యువర్ హజ్బెండ్ (భర్తను హత్య చ