త్వరలో తెలుగు యూనివర్సిటీ ఎంఫిల్ నోటిఫికేషన్

త్వరలో తెలుగు యూనివర్సిటీ ఎంఫిల్ నోటిఫికేషన్

హైదరాబాద్ : తెలుగు యూనివర్సిటీలో ఎంఫిల్ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ ఒకట్రెండు రోజుల్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. వాస్తవంగా 2018-19 విద్యా