ఇష్టాలను కాదంటే ద్వేషం పెంచుకుంటున్నారు

ఇష్టాలను కాదంటే ద్వేషం పెంచుకుంటున్నారు

నేను హీరోయిన్ అవుతా. ఇంట్లో ఉంటే చదువు.. చదువు అని అమ్మానాన్నలు ఇబ్బంది పెడుతున్నారని ఓ విద్యార్థిని ఇంటి నుంచి పారిపోయింది.. హైదర