రైలు దిగడమే శాపంగా మారింది..

రైలు దిగడమే శాపంగా మారింది..

పెద్దపల్లి : తాగునీటి కోసం రైలు దిగడం అతడికి శాపంగా మారింది. రైలు కదులుతున్నదనే తొందరలో ఎక్కే క్రమంలో కాలుజారి కింద పడి వ్యక్తి మృ