నిద్ర జీవిత కాలాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందట !

నిద్ర జీవిత కాలాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందట !

కొందరు బస్సుల్లో నిద్రపోతుంటారు. మరికొందరు పని చేస్తూనే నిద్ర పోతుంటారు. ఇంకొందరైతే నిద్ర పోకుండా ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటారు. చాలా