300 ఎంబీపీఎస్ బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ప్లాన్‌ను లాంచ్ చేసిన హాత్‌వే

300 ఎంబీపీఎస్ బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ప్లాన్‌ను లాంచ్ చేసిన హాత్‌వే

బ్రాడ్‌బ్యాండ్ సేవల కంపెనీ హాత్‌వే 300 ఎంబీపీఎస్ నెట్ స్పీడ్‌తో ఓ నూతన బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ప్లాన్‌ను ఇవాళ ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్లాన్ చెన