జల్ బచావో, వీడియో బనావో, పురస్కార్ పావో

జల్ బచావో, వీడియో బనావో, పురస్కార్ పావో

న్యూఢిల్లీ: జలవనరుల పరిరక్షణ, నీటి పొదుపుపై కేంద్ర జలవనరులశాఖ వీడియో కాంటెస్ట్‌ను నిర్వహిస్తోంది. జల్ బచావో, వీడియో బనావో, పురస్కా