పశువుల దొంగ అనుకొని కొట్టి చంపారు

పశువుల దొంగ అనుకొని కొట్టి చంపారు

మూకుమ్మడి దాడులపై చట్టంచేసే ప్రయత్నాలు ఓ వైపు జరుగుతుండగానే పశువులు దొంగిలిస్తున్నాడన్న అనుమానంతో ఓ వ్యక్తిని కొట్టించంపారు. ఢిల్ల