డ్యాన్స్‌తో ట్రాఫిక్ నియంత్రిస్తున్న హోంగార్డు

డ్యాన్స్‌తో ట్రాఫిక్ నియంత్రిస్తున్న హోంగార్డు

అతడో కళాత్మక హృదయమున్న ట్రాఫిక్ హోంగార్డు. ఆడుతుపాడుతు పనిచేయడం అనే పిలాసఫీ బాగా నమ్ముతాడేమో. అందుకే డ్యూటీని లయబద్ధంగా ఓ నాట్యంలా