ఉద్యోగం కోసం 32 కిలోమీటర్లు నడిచాడు.. బాస్ కొత్త కారు ఇచ్చాడు!

ఉద్యోగం కోసం 32 కిలోమీటర్లు నడిచాడు.. బాస్ కొత్త కారు ఇచ్చాడు!

అలబామా: కొత్తగా ఉద్యోగం వచ్చింది. తెల్లారితే డ్యూటీలో చేరాలి. తన దగ్గరున్న కారు చెడిపోయింది. దీంతో అతను 32 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న