ఇండియన్స్ ఎవరిని ఎక్కువగా నమ్ముతారో తెలుసా?

ఇండియన్స్ ఎవరిని ఎక్కువగా నమ్ముతారో తెలుసా?

న్యూఢిల్లీ: భారతీయులు ఎవరిని ఎక్కువగా నమ్ముతారు? దీనిపై అజీమ్ ప్రేమ్‌జీ యూనివర్సిటీ (ఏపీయూ), సెంటర్ ఫర్ ద స్టడీ ఆఫ్ డెవలపింగ్ సొసై