హైదరాబాద్‌లో యాపిల్ ఫోన్ల స్టోర్లు

హైదరాబాద్‌లో యాపిల్ ఫోన్ల స్టోర్లు

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్‌లో యాపిల్ ఫోన్‌లు, ఇతర ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తమ అధీకృత భాగస్వామి అయిన ఆప్‌ట్రోనిక్స్ మరో