కంపెనీలు గుడ్ బై చెప్తానంటే కుదరదు.. ట్రంప్

కంపెనీలు గుడ్ బై చెప్తానంటే కుదరదు.. ట్రంప్

అమెరికాలో వ్యాపారం చేసేవారిని ప్రోత్సహిస్తామని, దేశం నుంచి బిచాణా ఎత్తేయాలనుకున్న వారిపట్ల మా త్రం కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని దేశాధ్య