కొత్తబంగారులోకం హీరోయిన్ శ్వేతాబసుప్రసాద్ పెళ్లయిపోయింది

కొత్తబంగారులోకం హీరోయిన్ శ్వేతాబసుప్రసాద్ పెళ్లయిపోయింది

ఎ..క్కాడ అంటూ కొత్తబంగారులోకం సినిమాలో తన అమాయకత్వంతో నవ్వించిన హీరోయిన్ శ్వేతాబసుప్రసాద్ గుర్తుందా? ఆమె పెళ్లయిపోయింది. నిన్ననే ఆ