ఆ బర్గర్ ఖరీదు అక్షరాలా రెండు లక్షలు..!

ఆ బర్గర్ ఖరీదు అక్షరాలా రెండు లక్షలు..!

ఓ బర్గర్ ఖరీదు ఎంతుంటుంది. మా అంటే ఓ యాబై లేదంటే వంద సరే.. మెక్ డొనాల్డ్స్ లాంటి వాటిలో ఓ నుటయాబై లేదంటే రెండొందలు. కాని.. ఇప్పుడు