పద్మశాలి భవన నిర్మాణానికి 5 కోట్లు మంజూరు: సీఎం

పద్మశాలి భవన నిర్మాణానికి 5 కోట్లు మంజూరు: సీఎం

హైదరాబాద్: నేత వృత్తిని నమ్ముకుని జీవన సాగించే పద్మశాలీల అభ్యున్నతికి బహుముఖ వ్యూహంతో ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉందని, ఇందుకోసం ప్రభ